Avlsgården

Marker

Gjorslevs arealer dækkede tidligere det meste af Stevns, men efter frasalg af ejendomme og fæstegods råder man i dag over i alt 1.668 ha hørende til avlsgårdene Gjorslev og Søholm. Ca. 900 ha benyttes til traditionelle landbrugsafgrøder, frøavl, og majs til grovfoder, mens det resterende areal – ca. 770 ha – er anvendt til blandet skov, park og ejendomme.

Landbrugsarealerne består generelt af store jævne marker med en god og ensartet jordtype (JB 6), med god arrondering omkring godsets hovedbygninger.

Vores planteavl er traditionel dyrket, med vinterhvede, vårbyg, raps og frøgræs, samt majs og lucerne til grovfoder.

Kvægbrug

Vores mælkeproduktion består af 350 malkekøer med tilhørende kvieopdræt. Vi har en højt ydende besætning og køerne malkes i malkekarrusel 2 gange i døgnet. Vi har stor fokus på mælkekvalitet og dyrevelfærd.

For at tilgodese dyrenes naturlige adfærd tillige med et ønske om størst mulig sundhed, byggede vi nye stalde i henholdsvis 1996 og 2003.